برادر جان مرا ببخش

     دیر فهمیدم که انگشترت برای انگشتت تنگ است...

یا حسین غریب مادر