یحرین ای سرزمین مظلومیت!
چه شد که بغضهای گلویت ترکید؟شاید خدا میخواهد بفهماند که سرنوشتت به دست خوت است ای قوم!
امروز آنچه دیدنیست "حکایت غربت ماست". کاش کسی میآمد!
بحرین چه وظیفه ژرفی داشتی و ما بی خبر از آن !
تو سالها چگونه شور آزادی را در خود خفه کرده بودی!
تو سالها چگونه دست به قنوت نگرفته بودی؟
بدان که همه برا اثبات حقانیتت دعا میکنیم!