شبهای مدینه خداحافظ ؛سکوت را برایتان ابدی نمی بینم !
                باور نداشته باش که با اتمام ناله های زهرا آرام شوی!
                ای مد ینه علی دیگر زهرا ندارد
               علی امشب پاره ی وجودش را به خاک می سپارد

     فاطمه جان ......

مردی که کنده بود در قلعه را ز جا 

وا می کند پس از تو در خانه را به زور

"الســـــــلام علیـــــــــک یا مظـلـــومهَ المغصــــــــوبه"