چـادر مـن ...

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …

نـه لبـاس متهمـان دادگـاه و زنـدان هـا …

چـادر مـن ...

 همان ‌چادری ‌بود‌ که‌ پشت‌ در‌خانه‌ سوخت ‌ولی‌ از‌ سر‌ فا‌طمه «س» نیفتاد.

چـادر مـن ...

میراث مادرمان زهرا (س) و دلیل خون شهدا است,
پس قول می دهیم سخت مراقبشباشیم.      

 

 

برچسب ها : حجاب  , جامعه اسلامی  , دلنوشته  , عفاف  , حیا  ,